Концепція діяльності кафедри

КОНЦЕПЦІЯ

діяльності кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом

 

Важливою ознакою сучасного суспільства є зростання ролі освіти і науки, побудова «суспільства знань», члени якого впродовж усього життя продукують знання і застосовують їх для розвитку науки, виробництва і власної особистості. У зв’язку з цим актуальною є підготовка педагогічних працівників, здатних самостійно опановувати нові знання та інформацію, а також навчати вчитися своїх вихованців, виробляти у них потребу в навчанні як сутнісну рису способу життя.

Кафедра через викладання системи педагогічних дисциплін сприятиме підвищенню рівня готовності педагогічних   кадрів  до   організації навчально-виховного процесу, до систематичного його оновлення на основі досягнень педагогічної науки, до виконання професійних обов’язків  на науково обґрунтованих засадах.

 При цьому кафедра продовжуватиме співпрацювати з кафедрами  психології, філософії, фахових методик, що дасть можливість  посилити методологічну та теоретичну базу викладання педагогічних дисциплін та покращити рівень підготовки фахівців різних спеціальностей, підготувати їх до організації власної професійної діяльності з урахуванням сучасних досягнень у сфері психології, педагогіки, методики викладання,  менеджменту і маркетингу.

 

Основними    напрямами    діяльності    кафедри   педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом  є:

навчально-методична, науково-дослідна, виховна та  громадська діяльність  кафедри.   Кожен   із   названих напрямів передбачає проведення комплексу організаційних заходів.

 

Навчально-методична діяльність кафедри має на меті підвищення рівня педагогічної компетентності майбутніх фахівців педагогічних та непедагогічних спеціальностей університету на рівні бакалавра, спеціаліста і магістра.

Навчальна робота спрямована на поліпшення:

— проведення   різних   форм   занять зі студентами;

         — керівництва навчальною та виробничою практикою студентів;

 • керівництва підготовкою курсових, дипломних та магістерських робіт студентів.

Методична робота спрямована на науково-методичне забезпечення навчального процесу відповідно до сучасних вимог і передбачає:

 • вивчення і узагальнення досягнень вітчизняної і зарубіжної педагогічної   науки   і   практики,   використання   сучасних  наукових результатів і практичних технологій у професійній діяльності;
 • розробку   змісту   програм,   планів,  організацію навчального       процесу відповідно   до   сучасних вимог   і   запитів вищої  освіти;
 • розробку методичних комплексів дисциплін педагогічного циклу;
 • забезпечення опанування викладачами кафедри новітніх педагогічних та інформаційних технологій;
 • надання науково-методичної        допомоги        закладам
   середньої  освіти    щодо    підвищення педагогічної компетентності      педагогічних кадрів освіти;
 • створення навчально-методичних посібників      та      методичних      розробок, запровадження   сучасних   технологій   навчання   в   процес підготовки фахівців;
 • розробку методичного забезпечення написання курсових, дипломних та магістерських робіт;
 • методичне забезпечення проходження навчальної та  виробничої практики;
 • визначення педагогічно обгрунтованих сучасних методів і змісту навчання  та контролю  знань    на основі кредитно-модульної та модульно-рейтингової систем, використання навчальних комп’ютерних програм у процесі викладання; застосування сучасних інформаційних засобів, формування інформаційної бази та використання цієї інформації у навчальному процесі тощо.

 

Науково-дослідна   діяльність    кафедри    є   основою  науково обгрунтованої побудови навчального процесу, запровадження досягнень сучасної    педагогічної    науки    в    навчальний    процес    у    системі вищої освіти. Вона передбачає внесок викладачів кафедри у розвиток вітчизняної педагогічної науки, а саме:

— дослідження педагогічних проблем функціонування системи освіти загалом і вищої педагогічної освіти зокрема, а також історико-педагогічних проблем;

—  визначення педагогічно обґрунтованого змісту навчального процесу та навчально-методичної роботи закладів вищої педагогічної освіти;

— врахування та інтерпретацію результатів сучасних наукових педагогічних досліджень із забезпеченням їхнього адекватного відображення в програмах педагогічної підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

Організація   науково-дослідної   діяльності   кафедри   можлива   на основі:

–    інтеграції і координації наукової діяльності з кафедрами педагогіки  провідних наукових і вищих навчальних закладів  інститутів післядипломної педагогічної освіти України; створення на цій основі творчих груп, які досліджуватимуть актуальні педагогічні проблеми  вищої освіти;

–      розробки        наукових    тем     практичної спрямованості; виконання індивідуальних та  колективних дослідницьких робіт на замовлення;

–   проведення наукових та науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів тощо;

–      широкого   залучення   студентів, магістрантів, аспірантів, співшукачів до науково-дослідної діяльності;

 –   індивідуальної роботи викладачів, аспірантів та докторантів кафедри над темами кандидатських та докторських дисертацій.

 

Виховна та громадська діяльність кафедри спрямована на формування позитивного ставлення студентів до обраного фаху, гуманістичної спрямованості педагогічних працівників, поширення педагогічних знань серед широкої громадськості. Вона передбачає:

 • формування особистості студентів шляхом забезпечення виховної та професійної спрямованості викладання педагогічних дисциплін та проведення з ними бесід на морально-етичні теми;
 • ­просвітницьку роботу викладачів кафедри шляхом виступів перед освітньою громадськістю, в освітніх установах міста і району; участі у практичних семінарах, конференціях, що організовується освітніми закладами;
 • просвітницько-педагогічну роботу серед широкої громадськості.

Про   принципову   можливість   розв’язання   поставлених   завдань

свідчить наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедри. Кафедрою розроблені навчальні плани і програми, що відбивають сучасний рівень розвитку педагогічної науки, кращий досвід вітчизняної та зарубіжної педагогічної практики, підготовлену низку навчально-методичних посібників, серед них рекомендованих МОНУ.

 

 Розробляється    програма    кадрового   забезпечення кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом, що спрямована на реалізацію ідеї формування штатного персоналу за рахунок професіоналів, які мають глибокі сучасні спеціальні знання і відповідні наукові ступені та звання, а також втілюють у собі кращі якості компетентного викладача, особистісні риси загалом.

Відбір викладачів здійснюється за такими принципами:

 • врахування реальних результатів,      які      досягнуті претендентом у педагогічній, науковій та практичний діяльності, а саме:
  публікацій наукового та методичного характеру, результатів науково-дослідної діяльності, розробок за темами наукового спрямування кафедри, захисту дисертацій з провідних галузей педагогічної науки тощо;
 • досвід педагогічної діяльності,    вміння    працювати    зі
  студентами      з       урахуванням       їхніх       індивідуально-психологічних
  особливостей і рівня підготовки;
 • здатність претендента до творчого та методичного пошуку, до співпраці з колегами і студентами в усіх сферах діяльності університету; сприяння створенню особливого культурного середовища, основними рисами якого є повага до особистості, толерантність, взаємна підтримка, демократизм у стосунках, оцінка діяльності кожного за реальними результатами.

Програма кадрового забезпечення передбачає поєднання штатних викладачів та тих, хто працює за сумісництвом. Таке поєднання має забезпечити:

 • підвищення якості навчального процесу і наукової діяльності;
 • стабільність кадрового складу і в той же час його ефективну
  ротацію;
 • цілеспрямований відбір і оновлення кадрів відповідно до вимог часу.

За програмою кадрового забезпечення передбачається підготовка через аспірантуру університету власних кадрів для кафедри.

Реалізація поставлених цілей надасть можливість забезпечити досягнення високого рівня та якості підготовки і підвищення кваліфікації фахівців відповідно до запитів сьогодення.

 

Завідувач  кафедри                                                        І.О.Кучинська