Нормативне забезпечення

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ
В КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Форми організації навчання

Формами організації навчального процесу в умовах КМСОНП є: лекційні, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, практики та консультації, виконання самостійних завдань студентів та інші форми і види навчальної та науково-дослідної діяльності студентів. До того ж, залежно від характеру навчальної дисципліни та характеру діяльності студента, якість виконання студентом навчальних завдань оцінюється за рівнем виконання.

Самостійна робота студента

Самостійна робота – основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом та повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Організація та навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів в університеті визначається «Положенням про самостійну роботу студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Навчально-методичне забезпечення і керівництво практикою, а також виконання програм практик забезпечують відповідні кафедри.

Порядок проведення практики студентів в Університеті визначається «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти і науки України за № 93 від 08.04.1993 р.) та «Положенням про проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені  Івана Огієнка».

Контрольні заходи включають поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль та державну атестацію.

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється відповідно до «Тимчасового положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені  Івана Огієнка (зі змінами та доповненнями)».

Поточний контроль здійснюється упродовж проведення практичних, лабораторних та семінарських занять та має на меті перевірку рівня підготовленості  студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять та система оцінювання рівня знань визначаються відповідною кафедрою. В університеті існує 12-бальна шкала поточного контролю. Оцінювання державних екзаменів, курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт здійснюється за 100-бальною шкалою.

Підсумковий контроль проводиться для оцінки результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або за необхідністю на окремих його етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль і державну атестацію студента (оцінюються за 100-бальною шкалою).

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної дисципліни в терміни, встановлені навчальним планом.

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни.

Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни тільки на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань.

Семестровий залік – це форма контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу тільки на підставі результатів виконаних ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
ІВАНА ОГІЄНКА (ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ECTS)

Загальні положення

Це положення розроблене для вдосконалення чинної в університеті системи контролю якості знань студентів та адаптації її до загальноєвропейських вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS) та відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України: від 23 січня 2004 р. за №48 «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу»; від 20 жовтня 2004 року за №812 «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»; від 30.12.2005 р. за №774  «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу», а також згідно з «Тимчасовим положенням про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені  Івана Огієнка (зі змінами та доповненнями)» та «Тимчасового положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою в Кам’янець-Подільському національному університеті імені  Івана Огієнка».

Історичний досвід оцінювання студентів подано в матеріалах Лісабонської конвенції (Лісабон, 1997) та Болонської декларації (Болонья, 1999).

Положення розкриває загальні критерії оцінювання знань студентів.

Критерії оцінювання навчальної діяльності студентів університету під час навчальних занять

При розробці критерії системи оцінювання якості навчання необхідно враховувати такі основні компоненти:

 • рівень знань;
 • навички самостійної роботи;
 • вміння застосувати знання на практиці.

При оцінюванні рівня знань варто брати до уваги:

 • глибину і міцність знань;
 • рівень мислення;
 • вміння синтезувати знання з окремих тем;
 • вміння складати розгорнутий план відповіді;
 • вміння давати точні формулювання;
 • вміння правильно послуговуватися понятійним апаратом;
 • культуру відповіді (грамотність, логічність і послідовність викладу);
 • застосування навичок і прийомів виконання практичних завдань тощо.

Навички самостійної роботи:

 • навички пошуку необхідної літератури;
 • орієнтування в потоці інформації з обраної спеціальності;
 • навички ведення записів (складання простого і розгорнутого плану, конспекту, реферату, виступу і т. ін.);
 • навички науково-пошукової роботи тощо.

Оцінювання самостійної та індивідуальної роботи студентів

Обсяги та зміст самостійної та індивідуальної роботи та критерії їх оцінювання визначаються робочою навчальною програмою навчальної дисципліни. Виконання самостійної та індивідуальної роботи, передбачених навчальними планами і робочими навчальними програмами, є обов’язковим.

Критерії оцінювання самостійної та індивідуальної роботи студентів визначаються провідними науково-педагогічними працівниками відповідних кафедр, фіксуються в робочій навчальній програмі, затверджуються кафедрою та доводяться до відома студентів перед їх виконанням.

Самостійна та індивідуальна робота студентів оцінюється за 100-бальною системою відповідно до кількості балів, які визначені робочою навчальною програмою дисципліни.

Водночас оцінювання цих видів роботи студентів може здійснюватися під час навчальних занять (за цієї умови окремі бали на такий різновид роботи не виділяються).

Оцінювання курсових робіт

Курсові роботи є окремими кредитними модулями, що оцінюються за 100-бальною шкалою відповідно до критеріїв, розроблених кафедрою, яка забезпечує їх виконання.

Рейтингова оцінка за курсові роботи складається з оцінювання рівня виконання робіт, змісту виступу під час захисту та відповідей студента на запитання членів комісії.

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо роботу виконано в повному обсязі без помилок, оформлено відповідно до чинних стандартів з оформлення таких робіт та подано у визначений термін; упродовж захисту студент продемонстрував добре володіння теоретичним матеріалом, чітко та аргументовано відповів на поставлені запитання, використовував комп’ютерну техніку для демонстрації основних положень та результатів своєї роботи.

Оцінка «добре» ставиться, якщо роботу виконано в повному обсязі, подано у визначений термін, але в роботі є незначні помилки, що не впливають суттєво на кінцеві результати, або є незначні вади в оформленні роботи, деякі стилістичні та граматичні помилки; упродовж захисту студент продемонстрував добре володіння теоретичним матеріалом, відповів на поставлені запитання.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо роботу виконано в повному обсязі, подано у визначений термін, але в роботі є окремі помилки, що впливають на кінцеві результати, а також окремі вади в оформленні роботи, стилістичні та граматичні помилки; упродовж захисту студент продемонстрував володіння теоретичним матеріалом, але не дуже чітко та аргументовано відповів на поставлені запитання (або відповів не на всі запитання).

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо роботу виконано в неповному обсязі, з грубими помилками без дотримання установлених вимог щодо оформлення таких робіт. Така робота до захисту не допускається і повертається студентові на доопрацювання.