Історія кафедри

Кафедра педагогіки у складі історико-філологічного факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету була створена згідно з ухвалою професорської ради 5 травня 1920 року.

Серед курсів, обов’язкових для всіх студентів факультету, були педагогіка і психологія. Педагогіку викладала С.Русова. Вона продовжувала викладати педагогічні дисципліни і в інституті народної освіти. По від’їзді С.Русової за кордон у 1922 році педагогіку викладав П.В.Чалий, історію педагогіки – С.М.Іваницький. У 1922-1923 рр. педагогіку став викладати М.В.Курневич.

Викладачі психолого-педагогічних дисциплін організаційно об’єднуються у педагогічну предметну комісію, яка почала працювати з 10 жовтня 1924 року і складалася із кафедр соціального виховання (М.В.Курневич, С.М.Іваницький), педології (Борис, Зеланд), мистецтвознавства (Гагенмейстер, Франко). Головою комісії було призначено М.В.Курневича. Практика стає важливим елементом діяльності кафедри педагогіки. З 1926 року утворюється Бюро педпрактики, головою якої призначено С.М.Іваницького.

Новий, більш якісний етап розвитку кафедри педагогіки розпочався після реорганізації інституту народної освіти в інститут соціального виховання. Більш ґрунтовними стають програми педагогічних дисциплін. До навчальних планів вводять дисципліни «Радянська система освіти», «Організація дитячих установ». Викладалися педагогіка особи, педагогіка колективу, соціальна гігієна, дидактика. Основними методами викладання були: словесний, екскурсійний, виробничо-трудовий, дослідний, лабораторний, наочно-ілюстративний. Було запроваджено новий вид практики – виробничу практику (в школах, на підприємствах, в колгоспах тощо).

На початку 1931-1932 н.р. в інституті організовано кафедру педагогіки, до складу якої ввійшли: керівник і штатний професор Михайло Васильович Курневич, доцент П.Я.Зарубайло, асистент і керівник практики Д.І.Сухий, позаштатний асистент О.А.Парамон, викладач образотворчого мистецтва Д.І.Ільченко, позаштатний викладач тонального мистецтва М.А.Коссак.

З вересня 1933 року кафедри педагогіки і педології об’єднуються в одну, педолого-педагогічну (завідувач і викладач педагогіки О.А.Парамон), історію педагогіки викладають П.Я.Зарубайло, Л.Г.Гайовий.

У 1935 р. розпорядженням Наркрмату освіти УСРР педінститут було ліквідовано. Відновили його, уже як учительський, в 1939 р. В цьому інституті діяла кафедра педагогіки, яку в 1939-1941 рр. очолював Микита Миколайович Магден. У 1941 році він добровольцем пішов на фронт.

Діяльність інституту відновилася з визволенням Кам’янця-Подільського від фашистських загарбників. 19 серпня 1944 року наказом директора інституту Володимира Антоновича Валігури на посаду виконуючого обов’язки завідувача кафедри педагогіки і психології та старшим викладачем педагогіки призначено Платона Яковича Зарубайло. Педагогіку викладала Ц.Я.Левіт, психологію – Й.З.Рискін.

З початку 1946-1947 н.р. на кафедру повертається М.М.Магден, приходять нові викладачі – С.А.Нечипоренко, І.Ю.Гнатенко.

З 1945 по 1959 ф з 1961 до 1964 років кафедрою керує М.М.Магден. Кафедра педагогіки і психології забезпечує викладання педагогіки, історії педагогіки, психології та шкільної гігієни, здійснює керівництво безвідривною та активною практикою.

З 1946 року студенти складають державний екзамен з педагогіки.

У 1954-1955 н.р. кількість викладачів кафедри зросла до 8 осіб: М.М.Магден – завідувач кафеди, старший викладач, Є.Ф.Єлінецький – кандидат педагогічних наук, старший викладач, І.Ю.Гнатенко, С.С.Іщенко, І.І.Лимар – старший викладач, С.С.Кондратьєва, І.Ф.Роздобудько, К.П.Рибак – асистенти.

У цей час вагомою стала наукова робота викладачів. У 1957 році Є.Ф.Єдлинецький працює над докторською дисертацією, рекомендована до захисту кандидатська дисертація С.В.Кондратьєвої. Дві монографії написав І.Ф.Роздобудько, працював над монографією М.М.Магден.

У 1959-1960 н.р. посилюється науковий потенціал кафедри. У 1959 році до складу кафедри зараховано доцента, кандидата педагогічних наук І.Г.Оплаканського, який упродовж трьох років очолював кафедру. У складі кафедри на той час працювало 7 викладачів: І.Г.Оплаканський, Є.Ф.Єлінецький, М.М.Магден, І.Ю.Гнатенко, І.Ф.Роздобудько, М.Д.Цвіянович, М.М.Саковська.

У грудні 1964 р. захищають кандидатські дисертації І.Ф.Роздобудько та І.Ю.Гнатенко. Кафедру очолює І.Ф.Роздобудько. Кафедра активно займається такими проблемами як політехнізація школи, робота шкіл інтернатів,боротьба за якісну успішність, розвиток активності і самостійності учнів тощо.

У кінці 60-х-а початку 70-х років кафедра поповнюється новими викладачами. Це кандидати педагогічних наук Л.Г.Ништа, О.П.Граб, асистенти А.С.Хоптяр, А.М.Копчук, молодші викладачі В.С.Гришунова, П.С.Сливка, В.Г.Куліков, Е.І.Федорчук, С.М.Дмітрієв, Н.Ф.Остапенко, Г.Д.Мітін. Захищають кандидатські дисертації А.С.Хоптяр (1973), М.Д.Цвіянович (1972), А.М.Копчук (1974).

З 1971 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент І.Ю.Гнатенко. Посилення уваги до передового педагогічного досвіду  обумовлює запровадження спецсемінару «Вивчення передового досвіду». Стає регулярним міжвузівський методичний семінар з проблем вищої школи.

Новий якісний етап у навчально-методичній роботі кафедри розпочався у 80-х роках. Навчально-виховну та науково-методичну роботу на кафедрі проводять 12 викладачів, з яких 7 доцентів та кандидатів наук (Л.Г.Ништа, І.Ю.Гнатенко, А.С.Хоптяр, А.М.Копчук, Л.І.Боднарчук, Н.Ф.Остапенко, В.П.Струманський), старший викладач М.М.Саковська, та три асистенти (С.М.Дмітрієв, П.С.Сливка, Е.І.Федорчук). У 1982-1983 н.р. введено спецкурс «Основи педагогічної майстерності».

Кафедра, очолювана з 1981 року Л.Г.Ништою, започаткувала в інституті конкурс педагогічної майстерності.

Зростає кількість публікацій, здійснених викладачами кафедри. Загальний обсяг друкованої продукції кафедри сягає 16-17 друкованих аркушів. Серед них – монографії Л.Г.Ништи «Виховання атеїстів», А.М.Копчук «Виховання читацьких інтересів учнів». Особлива увага в цей період приділяється питанням трудового виховання і професійній орієнтації школярів.

Викладачами кафедри під керівництвом доцента Л.І.Боднарчук проведено комплексне дослідження «Трудове виховання і профорієнтація учнів сільської школи». Результати дослідження знайшли своє відбиття у кандидатських дисертаціях Н.Ф.Остапенко (1981), Л.І.Боднарчук (1981), Е.І.Федорчук (1988).

Науковий потенціал кафедри зростає. Кафедра поповнюється кандидатом наук В.Г.Кузем (1980), В.М.Федорчуком (1984). В.П.Струманський у 1990 р. захистив докторську дисертацію. Успішно захистили кандидатські дисертації викладачі кафедри Т.І.Конькова (1987), С.М.Дмітрієв (1988), П.Г.Сливка (1990), В.А.Гурський (1990).

У 1988 році до складу кафедри увійшли викладачі педагогіки і психології, які працювали на педагогічному факультеті (Г.Д.Мітін, Г.Б.Тришневська, В.В.Присакар).

У 1989 році на базі кафедри педагогіки і психології утворено дві кафедри: педагогіки (завідувач – Л.Г.Ништа) та психології (завідувач – В.М.Федорчук). Відтоді кафедра педагогіки діє як самостійний підрозділ інституту.

З 1991 року кафедру очолила Е.І.Федорчук. У складі кафедри на той час працювало 11 викладачів: кандидати педагогічних наук, доценти Е.І.Федорчук (завідувач кафедри), Т.І.Конькова, Т.Й.Франчук, В.В.Присакар, В.П.Вонсович, А.С.Хоптяр. кандидат філологічних наук І.М.Черніков, кандидат історичних наук, доцент І.В.Сесак, старший викладач В.В.Сіркізюк, асистенти В.О.Заремба, Л.АЩегельська. Допомогу в організації і технічному забезпеченні освітнього процесу надавали лаборанти Л.Д.Коваль і С.П.Збираник.

У 1996 році на базі кафедри педагогіки відкрито аспірантуру.

Упродовж 1996-2000 рр. кафедра працювала над колективною темою «Основи удосконалення системи контролю та оцінювання рівня педагогічної майстерності студентів».

Упродовж 1998-2008 рр. колектив кафедри зазнав чисельних змін. Старше покоління виходило на пенсію, приходили нові викладачі. Зазнали й тяжких втрат: пішли з життя доктор педагогічних наук Струманський В.П., доценти Гнатенко І.Ю., Ништа Л.Г., Хоптяр А.С., Сливка П.Г., старший викладач Сіркізюк В.В.

У 2008 році на кафедрі працювало 10 викладачів: кандидати педагогічних наук Е.І.Федорчук (завідувач кафедри), Т.І.Конькова, Т.Й.Франчук, В.В.Присакар, В.П.Вонсович, кандидат філологічних наук І.М.Черніков, кандидат історичних наук, старший викладач І.В.Сесак, кандидат педагогічних наук, асистент О.П.Прокопова, асистенти В.О.Заремба, О.В.Горбатюк.

З 2010 по 2013 рік кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Т.Й.Франчук.

У 2012 році у зв’язку з розширенням спектра освітніх послуг, які надає університет, зокрема забезпечення навчального процесу на спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом кафедру педагогіки перейменовано на кафедру загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом (наказ ректора від 02.04.2012 р. №2-ОД «Про зміни у структурі університету»). До компетенції кафедри було віднесено викладання 30 навчальних дисциплін.

У 2013 році кадровий склад кафедри поповнився доктором педагогічних наук, професором І.О.Кучинською, яка очолила кафедру.

У 2014 році кафедру загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом перейменовано на кафедру педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом, виведена зі складу факультету української філології та журналістики і введена до складу педагогічного факультету (наказ ректора від 01.09.2014 р. №15-ОД «Про зміни в структурі факультету української філології та журналістики й педагогічного факультету і переведення студентів спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом з факультету української філології та журналістики на педагогічний факультет»)

У 2017 році кафедру педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом перейменовано на кафедру педагогіки та управління навчальним закладом (наказ ректора від 25.09.2017 р. №73-ОД «Про перейменування кафедри»).

Успішно захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук у 2019 році асистент кафедри Д.М.Боднар.

Сьогодні на кафедрі працює 10 викладачів: доктор педагогічних наук, професор І.О.Кучинська (завідувач кафедри), кандидати педагогічних наук, доценти Т.Й.Франчук, В.П.Вонсович, О.В.Горбатюк, О.М.Дутко, В.В.Федорчук, І.Ю.Лебідь, старші викладачі, кандидати педагогічних наук С.В.Поліщук, Г.П.Ковальчук, асистент, кандидат педагогічних наук Д.М.Боднар. Старший лаборант кафедри Л.Д.Бонецька забезпечує технічну підтримку діяльності кафедри.

В аспірантурі університету за спеціальністю педагогіки навчаються 6 аспірантів денної та 4 аспіранти заочної форми навчання. За час її функціонування випускники аспірантури успішно захищають кандидатські дисертації ( Гавриленко Л.М., Горбатюк О.В., Рогульська О.О., Стасюк М.В., Дутко О.М., Карпенко Т.П., Опалюк Т.Л., Поліщук С.В., Боднар Д.М. та ін.).

В умовах сьогодення колектив кафедри забезпечує загальнопедагогічну підготовку студентів педагогічного, фізико-математичного, історичного факультетів, факультету фізичної культури, факультету української філології та журналістики, факультету іноземної філології шляхом викладання таких дисциплін, як “Педагогіка”, “Історія педагогіки”, “Основи педагогічної майстерності”, «Вибрані питання педагогіки і психології», «Педагогіка загальна», «Етнопедагогіка», «Основи педагогічних досліджень», «Педагогічна творчість», «Педагогіка з історією педагогіки», «Порівняльна педагогіка», «Педагогіка початкової освіти», «тендерна педагогіка» та проведення спецкурсів і спецсемінарів. Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня викладаються такі навчальні дисципліни, як «Педагогіка та психологія  вищої школи», «Освітні технології» «Керівник навчального закладу», «Аудит та оцінювання управлінської діяльності», «Теорія організації», «Управління навчальною та виховною діяльністю», «Історія управління освітою», «Педагогічний менеджмент», «Методи ефективного менеджменту». Здобувачі вищої освіти під керівництвом найбільш досвідчених викладачів виконують курсові, дипломні роботи.

З метою формування у майбутніх педагогів творчих якостей в освітньому процесі широко застосовуються активні методи навчання: проблемні лекції, ділові та рольові ігри, аналіз педагогічних ситуацій та розв’язання педагогічних задач. Для поліпшення самостійної роботи студентів використовуються тестові завдання, запитання для самоконтролю і взаємоконтролю, рецензування статей із педагогічних журналів, тематичне цільове читання, презентація педагогічних видань, виконання творчих індивідуальних завдань, написання рефератів тощо.

Викладачі кафедри беруть активну участь у методичному забезпеченні всіх видів педагогічної практики студентів: навчальної практики студентів молодших курсів, педагогічної практики студентів передвипускного та випускного курсів, педагогічної практики здобувачів ступеня вищої освіти «магістр». На допомогу викладачам і студентам на кафедрі систематично готуються методичні рекомендації щодо організації різних видів педагогічної практики.

Значна увага приділяється вивченню, узагальненню й поширенню пе­редового педагогічного досвіду вчителів міста та області, ознайомленню студентів з новими технологіями навчання і виховання.

Основні напрями педагогічних досліджень, над якими працює кафедра педагогіки та управління навчальним закладом – удосконалення педагогічної підготовки майбутніх вчителів та розвиток педагогічної думки в Україні. Ви­кладачі беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських, ре­гіональних та вишівських наукових конференціях, публікують методичні рекомендації, статті в наукових збірниках і журналах. Колектив кафедри організовує наукові конференції, практичні семінари, круглі столи, педагогічні читання тощо. Кафедрою 25-26 жовтня 2016 р. проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи», співорганізатором якої був ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. У конференції взяло участь понад 50 науковців, педагогів-практиків із різних регіонів України (м. Кам’янець-Подільський, м. Київ, м. Полтава, м. Суми, м. Бердянськ, м. Чернігів).

12-13 березня 2018 року відбувся Всеукраїнський круглий стіл на тему «Формування національно-культурної ідентичності особистості  у викликах часу» і квест «Я люблю Україну», які були проведені разом з інститутом проблем виховання НАПН України.

До наукової роботи залучаються здобувачі вищої освіти. На кафедрі постійно працюють проблемні групи та наукові гуртки, які охоплюють значну кількість студентів.

Кафедра педагогіки  підтримує партнерські стосунки з:

  • кафедрою педагогіки Хмельницької гуманітарної академії;
  • кафедрою філософії освіти Київського центрального інституту післядипломної освіти.
  • відділом теорії та історії педагогічної майстерності інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України;
  • Інститутом проблем виховання НАПН України;
  • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН.

Кафедра педагогіки та управління навчальним закладом за майже 100-річну історію її існування в усі періоди функціонування нашого університету займала гідне місце серед інших кафедр, відігравала конструктивну провідну роль у педагогічній підготовці студентів, організації педагогічних наукових досліджень, поширенні педагогічних знань серед населення. І сьогодні вона сприяє соціалізації особистості здобувачів вищої освіти, формуванню їх гуманістичної спрямованості, розвитку творчих можливостей, інтересу до педагогічної діяльності.